Algemene Voorwaarden

Hier kunt onze algemene voorwaarden downloaden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definties

  • Abonnee: Natuurlijke of rechtspersoon, waarmee Future Trends B.V. een abonnementsovereenkomst aangaat.
  • Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen Future Trends B.V. en de abonnee, waarbij de abonnee tijdens de duur van het contract handelssignalen krijgt aangeboden in de vorm van een video of een WhatsApp bericht.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Future Trends B.V, gevestigd op de Herengracht 420 1017BZ te Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nr. 76377962 van de Kamer van Koophandel in AMSTERDAM.

2.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn geldend op de diensten, die door Future Trends B.V worden aangeboden. Hierbij zitten ingesloten de diensten die door Future Trends B.V worden aangeboden op de website https://beursflits.nl/ .

2.3 Met betrekking tot de dienstverlening, die Future Trends B.V aanbiedt in abonnementsvorm is er geen vergunning verplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) conform de Wet op het Financieel toezicht. De door Future Trends B.V. gehanteerde handelssignalen zijn algemeen van aard. Partijen, die particuliere beleggers via internet, e-mail, SMS of telefonisch op de hoogte brengen van beursnieuws en -koersen en algemene handelssignalen geven hebben geen vergunningsplicht en vallen niet onder het toezicht van de AFM.

2.4 De abonnee mag niet zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Future Trends B.V. zijn rechten dan wel verplichtingen voortvloeiende uit de abonnementsovereenkomst over dragen aan derden.

2.5 Future Trends B.V. is ten allen tijde gerechtigd om haar algemene voorwaarden te veranderen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen de oude algemene voorwaarden vervangen vanaf de datum, waarop deze nieuwe algemene voorwaarden worden gepubliceerd.

2.6 Door de abonnementsovereenkomst met Future Trends B.V. aan te gaan, stemt de abonnee toe met de juridische gehoudenheid aan deze algemene voorwaarden. Indien u de abonnee de algemene voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij de abonnee de abonnementsovereenkomst niet aan te gaan.

2.7 De overeenkomst tussen Future Trends B.V. en abonnee komt tot stand door uitdrukkelijke en   wederzijdse aanvaarding.

Artikel 3 Diensten

3.1 De diensten, die Future Trends B.V. aan de abonnees aanbiedt in de vorm van handelssignalen van algemene aard zijn geen concrete en persoonlijke adviezen voor de abonnee.

3.2 Alle door Future Trends B.V. (hierna te noemen “Future Trends”) geleverde en te leveren producten en diensten inclusief alle websites in eigendom van Future Trends en alle informatie gepubliceerd via elke vorm van communicatie, waaronder communicatie via SMS, WhatApp, E-mail, websites, masterclasses, seminars en columns zijn eigendom van Future Trends B.V. en worden onderhouden door Future Trends.

3.3 De abonnee draagt ten allen tijde verantwoordelijkheid voor zijn persoonlijke beleggingsportefeuille. De abonnee handelt voor eigen rekening en risico met betrekking tot zijn persoonlijke beleggingsportefeuille.

 

Artikel 4 Aanvang en duur van de overeenkomst

4.1 De abonnementsovereenkomst vangt aan vanaf het moment, dat via https://beursflits.nl/ een aanbod voor een door de abonnee gekozen abonnement is aangevraagd en deze door Future Trends B.V. is geaccepteerd en bevestigd aan de abonnee.

4.2 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van bepaalde tijd of een periode van onbepaalde tijd.

4.3. De abonnee kan het abonnement niet eerder opzeggen, dan voor het einde van de periode, waarvoor het abonnement is aangegaan.

4.4. Als het abonnement langer duurt dan 1 jaar, dan kan de abonnee na 1 jaar opzeggen. Hierbij geldt dan wel een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5 Betaling

5.1 Future Trends B.V. brengt de abonnee een prijs in rekening, wat afhankelijk is van de door de abonnee afgenomen abonnementsperiode. De bij de abonnement behorende prijzen zijn te vinden op de website https://beursflits.nl/.

5.2 De betaling van het abonnementsgeld is telkens verschuldigd als vooruitbetaling.

5.3 Betaling geschiedt door de betalingsmogelijkheden, die online door Future Trends B.V. worden aangeboden.

5.4 Als de abonnee niet tijdig betaalt, wordt hij in gebreke gesteld door Future Trends B.V. Hierbij behoudt Future Trends B.V. zich het recht voor om, nadat de abonnee in gebreke is gesteld en hierna nog niet tot betaling overgaat, de dienstverlening aan de abonnee te blokkeren.

5.5 Future Trends B.V. is gerechtigd om na de ingebrekestelling  en indien betaling van de abonnee uitblijft, de vordering tot betaling aan een derde over te dragen. De buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente komt hierbij voor rekening van de abonnee.

Artikel 6 Geheimhouding en persoonsgegevens

6.1   Future Trends heeft geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt en houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG.

6.2   Future Trends mag de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor de uitoefening van de overeenkomst nodig is. Indien er derden en/of deskundigen worden ingeschakeld, geldt de geheimhoudingsplicht ook voor hen.

6.3  De geheimhouding wordt ook na beëindiging van de overeenkomst gehandhaafd.

  1. 4 De abonnee mag de inhoud van de handelssignalen of andere, uit de overeenkomst voortvloeiende producten van Future Trends niet openbaar maken, tenzij Future Trends hier uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming voor geeft.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1  De abonnee is verantwoordelijk voor de door hem aan Future Trends volledige en  juiste verschafte informatie. Future Trends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Future Trends is uitgegaan van door de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.2  Future Trends B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, financieel verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3  Future Trends is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortkomt uit fouten in de door Future Trends gebruikte software, tenzij deze schade door Future Trends kan worden verhaald op de leverancier van de gebruikte software.

7.4  De abonnee dient zelf na te gaan of het beursnieuws / de videoblog en/of de handelssignalen voor haar geschikt is, gelet op haar eigen behoeften, doelstellingen, in te nemen risico’s en financiële omstandigheden. Dit geldt ook als de abonnee de aan- of verkoop, laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde hij zelf. Het beursnieuws / de videoblog en/of de handelssignalen zijn wellicht niet geschikt voor iedere persoon.

7.5   Future Trends is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het feit dat door abonnee aan Future Trends verzonden berichten Future Trends niet hebben bereikt.

7.8   Future Trends is nooit aansprakelijk voor schade aan de kant van de  abonnee, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten. De abonnee is verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen met betrekking tot het beleggen.

7.9   De abonnee is verplicht zich te onthouden tot het doen van valse negatieve uitlatingen op online platforms dan wel op sociale media, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor de (goede naam van) Future Trends. Het is niet toegestaan om de naam Beursflits te gebruiken, zowel online als offline. BeursFlits is als een handelsnaam gekwalificeerd. De abonnee kan aansprakelijk worden gesteld voor valse negatieve uitlatingen betreffende Future Trends B.V..

Artikel 8  Toepasbaarheid

8.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op de door Future Trends B.V. gedane aanbiedingen, abonnementen en acceptaties daarvan en/of door Future Trends gesloten overeenkomsten waarbij Future Trends B.V. zich verplicht tot het leveren van diensten.

8.2  Er is geen sprake van afwijking van en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden, tenzij Future Trends B.V. dit uitdrukkelijk en schriftelijk met de abonnee is overeengekomen.

Artikel 9 Herroepingsrecht

  1. 1 De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen aan Future Trends B.V., geeft de consument vooraf uitdrukkelijk toestemming en heeft daarmee alsmede verklaard afstand te doen van zijn recht tot herroeping, is het herroepingsrecht hier conform art. 6: 230 P sub g van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Doordat de consument vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven alsmede heeft verklaard afstand te doen van zijn recht tot herroeping, is het herroepingsrecht hier conform art. 6: 230 P sub g van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1   Het in het kader van de overeenkomst door Future Trends geleverde blijft eigendom van Future Trends B.V.
10.2 Het door Future Trends geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De abonnee is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
10.3. De abonnee dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Future Trends B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de abonnee verplicht om Future Trends B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voor het geval Future Trends B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de abonnee bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Future Trends b.v. en door Future Trends b.v. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Future Trends B.V. zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11 Auteursrechten en handelsmerken

11.1 De inhoud van de handelssignalen wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, zijn deze auteursrechten eigendom van Future Trends B.V. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van de handelssignalen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de handelssignalen zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven. Future Trends B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Future Trends B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de abonnee ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2 Future Trends B.V. heeft niet geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Future Trends B.V. Deze handelsmerken zijn inclusief maar niet beperkt tot het ‘Future Trends/BeursFlits’ logo, ‘Future Trends’, Bij twijfel of het een handelsmerk betreft van Future Trends B.V. kunt u ter opheldering contact opnemen met Future Trends B.V., Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam.

 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1   Betreffende en op de aanbiedingen en offertes van Future Trends B.V. als ook op de door haar met abonnee gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2    De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van abonnee met betrekking tot  Future Trends in direct verband met de door Future Trends verrichte werkzaamheden, vervallen na twee jaar na het moment waarop de abonnee wist of in alle redelijkheid bekend is met deze rechten.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1  Op alle overeenkomsten tussen abonnee en Future Trends,  waarbij deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van kracht.

13.2  De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

13.3  Eventuele geschillen worden pas voorgelegd aan de Nederlandse rechter, nadat de abonnee en Future Trends B.V. zich beiden uiterst hebben ingespannen om het geschil buitengerechtelijk op te lossen.

© 2021 Future Trends B.V. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. vwww.beursflits.nl

BeursFlits Video

Dagelijkse BeursFlits live bij u thuis voor 1 euro per dag en voor slechts  € 365,- voor een heel jaar!

  Dagelijkse Beurs Video

  € 1,00 per dag

  € 365 per jaar

BeursFlits AEX Trading

Met ruim 35 jaar beurservaring weten de heren van de Beurs Flits uitstekend wanneer ze moeten in, en uitstappen in de AEX index.

  Startkapitaal €5000

  Hitratio: 70%

  Dagelijkse target: 1 AEX punt

  Per maand: € 49,95

  Per jaar: € 599

Iedere dag kijk ik online naar het youtube kanaal van beursflits met zeer veel interesse, waarin op zeer kundige en duidelijke wijze uitleg wordt gegeven aan de verwachting voor de komende dag. Deze videoblog geeft belangrijke steun in het nemen van mijn dagelijkse beslissingen.

Bram

Klant

De videoboodschappen gaan ook vaak gepaard met humor, gezonde spot, relativeringsvermogen, leuke metaforen en wat dies meer zij. Hij brengt het serieus maar ook luchtig. Chapeau en ga zeker op deze voet verder!

Ingrid

Belegger

Graag wil ik, deze voor mij dagelijkse belangrijke gids, bedanken voor zijn deskundige en heldere uiteenzettingen op de dagelijkse markten! Geef hem een fikse opslag, een aandelenpakket, een koninklijk lintje!

Thomas

Dagelijkse bezoeker

Menu