Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.beursflits.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Beursflits. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en onze services aan u aanbieden.

Alle door Future Trends B.V. (hierna te noemen “Future Trends”) geleverde en te leveren producten en diensten inclusief alle websites in eigendom van Future Trends en alle informatie gepubliceerd via elke vorm van communicatie, waaronder communicatie via SMS, WhatApp, E-mail, websites en columns (hierna te noemen “Producten”), zijn eigendom van Future Trends en worden onderhouden door Future Trends.

Onder levering valt elke vorm van levering, direct of indirect via partners. Gebruik, aanschaf en afname van de Producten door iedere natuurlijke en/of rechtspersoon in welke vorm dan ook (hierna te noemen “Opdrachtgever”) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”). Opdrachtgever dient deze aandachtig door te lezen. Alle informatie, hulp- en communicatiemiddelen van enig andere partij dan Future Trends waarvan Producten gebruik maken, vallen niet onder de definitie van Producten.

Door gebruik, aanschaf of afname van de Producten stemt Opdrachtgever toe met de juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij Opdrachtgever deze Producten niet te gebruiken of af te nemen. De Producten bevatten informatie over producten en diensten die worden uitgegeven en/of uitgevoerd door Future Trends en worden gepromoot door Future Trends en gelieerde partners. Future Trends is gevestigd op de Herengracht 420 1017BZ te Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder nr. 76377962 van de Kamer van Koophandel in AMSTERDAM.

artikel 1 Algemeen

 1. Onder Opdrachtgever wordt iedere partij verstaan die, al dan niet via een overeenkomst met Future Trends, direct of indirect gebruik maakt van de Producten van Future Trends.
 1. Onder Diensten wordt verstaan alle door Future Trends en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verstrekken van beursnieuws- en informatie alsmede educatieve handelssignalen, alsmede alle andere door Future Trends ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
  3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Future Trends en Opdrachtgever waarop Future Trends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Future Trends, voor de uitvoering waarvan door Future Trends derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Future Trends en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever en iedere ander partij, niet zijnde Future Trends, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Future Trends en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
  8. Indien Future Trends niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Future Trends in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

1. Opdrachtgever kan via de website, telefonisch of per e-mail aanmelden voor een abonnement van Future Trends. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

 1. Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen voor producten op de website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 2. Alle aanbiedingen van Future Trends zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  4. Als Future Trends een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Future Trends kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Future Trends dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Future Trends deze schriftelijk bevestigt.
  6. De in een aanbieding en overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Future Trends daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Future Trends anders aangeeft.
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Future Trends niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders en overeenkomsten.
 4. Indien de vaste periode van het abonnement is afgelopen, is Future Trends gerechtigd om het abonnement automatisch te verlengen, waarbij Future Trends Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om tot 14 (zegge: veertien) dagen voor het verlopen van het abonnement schriftelijk op te zeggen.
 5. Alle door Future Trends uitgebracht aanbiedingen en aangegane overeenkomsten zijn gebaseerd op interpretatie door Future Trends van alle relevante informatie. Afwijkende interpretatie kan leiden tot afwijkende voorwaarden en/of prijzen dan hetgeen is aangeboden en/of overeengekomen.

 

artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging, vergoeding.

1. De overeenkomst tussen Future Trends en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Voor Producten voor bepaalde en onbepaalde tijd is Opdrachtgever vanaf de ingangsdatum een vergoeding verschuldigd, die periodiek in rekening wordt gebracht, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Future Trends derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Future Trends dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Future Trends zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Future Trends heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Bij het inschakelen van derden zal Future Trends de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Future Trends worden doorbelast aan Opdrachtgever.
  6. Indien door Future Trends of door Future Trends ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Future Trends is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Future Trends de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Future Trends aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Future Trends worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Future Trends zijn verstrekt, heeft Future Trends het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Future Trends ter beschikking heeft gesteld. Future Trends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Future Trends is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Future Trends zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Future Trends gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Future Trends bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Future Trends op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Future Trends en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
  14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Future Trends een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  15. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Future Trends gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Future Trends die daardoor direct of indirect ontstaan.
  16. Indien Future Trends met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Future Trends niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  17. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Future Trends a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren; b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Future Trends rustende verplichting ingevolge de wet; c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.
  18. Indien Opdrachtgever van mening is dat de verschuldigde vergoeding of factuur onjuist is, kan Opdrachtgever haar bezwaren binnen zeven (7) dagen schriftelijk kenbaar maken aan Future Trends.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. Future Trends is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Future Trends ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Future Trends kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Future Trends bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Future Trends kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Future Trends op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Future Trends de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Future Trends tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Future Trends gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Future Trends gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Future Trends, zal Future Trends in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Future Trends extra kosten vergt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Future Trends anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Future Trends vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Future Trends op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer-, afleverings- en annuleringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Annulering & herroepingsrecht

De levering van de producten en diensten, bestaande uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt door Future Trends direct beschikbaar gesteld na betaling door Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling bij Future Trends geeft Opdrachtgever toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) van de Diensten en verklaart Opdrachtgever dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht). Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is derhalve niet mogelijk. Herroepingsrecht geldt hierdoor wél op fysieke producten die per post worden verstuurd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding / herroeping. U kunt het modelformulier hier downloaden. Stuur deze op naar: Future Trends B.V. – BeursFlits. Herengracht 420 1017BZ Amsterdam

artikel 6 Overmacht.

1. Future Trends is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Future Trends geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Future Trends niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Future Trends of van derden daaronder begrepen. Future Trends heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Future Trends zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Future Trends kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Future Trends ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Future Trends gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 7 Gebruik van Producten.

1. De informatie die wordt verstrekt via de Producten of in enige mededeling die een link bevat naar de Producten is louter bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en voor informatieve doeleinden. Deze informatie is eigendom van Future Trends en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Future Trends niet gedupliceerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie. De informatie die op deze Producten wordt verstrekt, is niet bedoeld voor verspreiding naar of gebruik door enig natuurlijk of rechtspersoon in enig rechtsgebied in enig land waar dergelijke verspreiding of dergelijk gebruik strijdig zou zijn met de aldaar geldende wet- of regelgeving of die enig lid van Future Trends zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in dergelijk rechtsgebied of land. Voor zover deze Producten meningen bevatten, worden deze door de Future Trends louter voor informatieve doeleinden verstrekt.
2. De levering van de Producten kan wordt beperkt door de wet- of regelgeving van het land vanwaar Opdrachtgever zich bevindt. Waar dergelijke beperkingen van kracht zijn, dient Opdrachtgever zich omtrent dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.
3. Alle Producten zijn bestemd voor gebruik door inwoners/rechtspersonen van Nederland als zijnde het rechtsgebied waar dergelijke diensten, producten en informatie worden aangeboden, en deze zijn niet gericht tot of bestemd voor inwoners/rechtspersonen van enig ander rechtsgebied. Inwoners/rechtspersonen van andere rechtsgebieden mogen geen handelingen verrichten die zijn gebaseerd op de informatie van deze Producten.

artikel 8 Aansprakelijkheid.

1. Indien Future Trends aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden is geregeld.
2. Future Trends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Future Trends is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Future Trends aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Future Trends beperkt tot maximaal éénmaal de door Opdrachtgever betaalde factuurwaarde van de overeenkomst over de afgelopen 6 maanden, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Future Trends is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Future Trends is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Future Trends aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Future Trends toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Future Trends is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, financieel verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

artikel 9 Uitsluiting van aansprakelijkheid.

1. Opdrachtgever dient onderstaande bepalingen omtrent “Uitsluiting van Aansprakelijkheid” aandachtig door te lezen aangezien deze onze juridische aansprakelijkheid betreffende gebruik van de Producten uitsluiten of beperken. Deze Voorwaarden en met name deze bepalingen omtrent “Uitsluiting van Aansprakelijkheid” trachten niet op enige wijze onze aansprakelijkheid te beperken voor zover zulks niet is toegestaan onder toepasselijke wetgeving.
2. Ook beperken of sluiten deze Voorwaarden op geen enkele wijze onze verplichtingen en aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever uit waar zulks onder de toepasselijke Nederlandse wet- of regelgeving niet is toegestaan.
3. Wij hebben redelijke maatregelen genomen om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de inhoud en werking van de Producten te waarborgen, waaronder de daarin opgenomen opinies, verslagen, data, elektronisch verzonden signalen en informatie en SMS / Whatsapp berichten. Wij geven geen garantie omtrent de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de inhoud en werking van de Producten en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Informatie inclusief data is verzameld door Future Trends op grond van door ons als betrouwbaar geachte bronnen. Daarnaast kan Future Trends gebruik maken van hulpmiddelen en/of communicatiemiddelen van enig andere partij dan Future Trends. Aangezien Future Trends echter dergelijke informatiebronnen, hulp- en communicatiemiddelen niet in eigen beheer heeft, kunnen wij de juistheid, volledigheid, actualiteit, werking en kwaliteit van deze bronnen en middelen niet garanderen, noch de beschikbaarheid op ieder willekeurig tijdstip van de met de Producten geleverde en verzonden data en overige informatie en accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Future Trends draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid omtrent werking en inhoud van dergelijke informatiebronnen, hulp- en communicatiemiddelen. De meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken via de Producten zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Future Trends. Alle prijsinformatie is slechts indicatief en kan met tijdsvertraging worden gepresenteerd. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij ten volle (expliciete of impliciete) garanties, toezeggingen of voorstellingen van zaken uit, dat de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarin opgenomen functies, zal worden ge-update, dat toegang daartoe zonder onderbrekingen of foutvrij is, dat gebreken zullen worden verholpen of dat ieder of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal of de juistheid, beschikbaarheid of volledigheid van de inhoud van de Producten of enig onderdeel van de inhoud of het materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik in enig rechtsgebied. Indien Opdrachtgever de Producten vanuit andere rechtsgebieden gebruikt dan Nederland, bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke nationale wetgeving. Wij kunnen de Producten of het updaten van de Producten of enig gedeelte daarvan zonder nadere kennisgeving beëindigen.
4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige wettelijke verplichting (voor zover als toegestaan onder toepasselijke wetgeving) die in verband staat met het gebruik van of de toegang tot de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele daarop voorkomende fouten of nalatigheden, of, indien de Producten niet bereikt kunnen worden, enige handeling of nalatigheid van enige andere partij dan Future Trends die betrokken is bij de realisatie en/of uitvoering van de Producten of bij het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van de gegevens daarop, of enige andere kwestie met betrekking tot uw toegang tot of de onmogelijkheid van toegang tot of het gebruik van de Producten (waaronder onderbrekingen, verwijdering van bestanden, virussen, fouten, gebreken of enige weigering te presteren, communicatiegebreken, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang) ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke kwestie binnen de controle vielen van Future Trends of enige partij die ondersteunende software of diensten verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte:
a. economische schade (inclusief, maar niet beperkt tot, eventueel verlies van inkomsten, verlies aan vermogen, gegevens, winsten, contracten, gebruik, mogelijkheden, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen);
b. schade aan goodwill of reputatie;
c. bijzondere, bijkomstige of vervolgschade of financieel nadeel,
geleden of het gevolg van, of in verband met gebruik van de Producten en deze Voorwaarden, zelfs indien een medewerker van Future Trends of enige andere partij omtrent de mogelijkheid daarover was geïnformeerd. Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid betreffende zijn beleggingsbeslissingen inclusief de daaruit voortvloeiende aan- en verkopen, onafhankelijk of Opdrachtgever zelf deze beslissingen uitvoert of deze laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde Opdrachtgever zelf. Future Trends heeft op geen enkele wijze (direct of indirect) invloed en betrokkenheid bij beleggingsbeslissingen en daaruit voortvloeiende acties, waaronder financiële transacties, van Opdrachtgever.
5. Toegang tot en gebruik van de Producten, al dan niet via enig andere partij dan Future Trends, is op eigen risico van de Opdachtgever en wij garanderen niet dat het gebruik van de Producten of, waar van toepassing, daarvan gedownload materiaal geen schade kan toebrengen aan enige bezitting, of anderszins de aan het internet verbonden risico’s vermindert of verwijdert, zulks met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens, infecties door computervirussen, spyware, kwaadaardige software, trojans en wormen. Wij aanvaarden verder geen aansprakelijkheid voor schade of financieel nadeel als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de inhoud van de Producten door ongeautoriseerde derden.

 1. Future Trends is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Future Trends, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Future Trends om, als een door Future Trends ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
  7. Om de waarde van de Producten voor haar gebruikers verder te verhogen kunnen wij hyperlinks aanbrengen naar andere websites of resources (die geen onderdeel zijn van Future Trends) die u alsdan geheel naar eigen inzicht kunt bezoeken. Van tijd tot tijd kunnen er ook andere websites of resources bestaan (die geen onderdeel uitmaken van Future Trends) die hyperlinks bevatten naar de Producten, hetgeen zowel met als zonder onze toestemming kan gebeuren. Opdrachtgever bevestigt en stemt ermee in dat, aangezien het haar eigen keuze is om dergelijke gelinkte of linkende websites te bezoeken, wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of resources en dat dergelijke externe websites of resources niet namens ons door de betreffende provider beschikbaar worden gesteld, ongeacht de vraag of wij toestemming hebben gegeven voor het bestaan van dergelijke hyperlinks naar de Producten, en dat wij geen beoordeling maken of onze steun uitspreken of anderszins direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor (i) het privacybeleid van dergelijke websites, (ii) de inhoud van dergelijke websites, inclusief (maar niet beperkt tot) advertenties, inhoud, producten, goederen of ander materiaal of diensten op, of beschikbaar via dergelijke websites of resources, of (iii) het gebruik door anderen van deze websites of resources, noch voor enige schade, financieel nadeel of strafbare feiten die worden veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of het afgaan op dergelijke advertenties, inhoud, producten, goederen of overig materiaal of diensten, zoals deze beschikbaar zijn op dergelijke externe websites of resources.

8.Future Trends is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de website.
9. Bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op Opdrachtgever van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende of gevolgschade niet toestaat.

artikel 10 Vrijwaring.

De Opdrachtgever vrijwaart Future Trends voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Future Trends toerekenbaar is. Indien Future Trends uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Future Trends zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Future Trends, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Future Trends en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11 Persoonlijke gegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij informatie van Opdrachtgever bekend maken aan derden buiten Future Trends, zoals:
” wanneer wij toestemming daarvoor hebben van de Opdrachtgever; of
” wanneer dit ons vrij staat of wij daartoe verplicht zijn onder de wet.
Opdrachtgever heeft het recht gratis informatie op te vragen over de bekendmaking van deze informatie aan derden en Opdrachtgever heeft het recht om gratis alle informatie die het betreft te wijzigen en te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, kan Opdrachtgever contact opnemen met Future Trends, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens.

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Future Trends kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, worden alle intellectuele eigendomsrechten in enig gedeelte van de wereld zoals die bestaan in de inhoud van de Producten en die eigendom zijn van Future Trends hierbij voorbehouden.

artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.

1. Het in het kader van de overeenkomst door Future Trends geleverde blijft eigendom van Future Trends.
2. Het door Future Trends geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Future Trends veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Future Trends daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voor het geval Future Trends zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Future Trends en door Future Trends aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Future Trends zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 15 Auteursrechten.

De inhoud van de Producten wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend, zijn deze auteursrechten eigendom van Future Trends. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van de Producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behoudens voor het maken van telkens een enkele kopie of een uittreksel louter voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de Producten zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven. Future Trends behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Future Trends heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 16 Handelsmerken.

De Producten bevatten niet geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Future Trends. Deze handelsmerken zijn inclusief maar niet beperkt tot het ‘Future Trends/BeursFlits’ logo, ‘Future Trends’, Bij twijfel of het een handelsmerk betreft van Future Trends kunt u ter opheldering contact opnemen met Future Trends, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam.

artikel 17 Advies.

1. De informatie die wordt verstrekt via de Producten geeft uitsluitend inzicht in in het laatste beursnieuws en educatieve handelssignalen. De berekende gegevens betreffen uitsluitend theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. De inhoud van de Producten is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies en geen enkele communicatie via de Producten dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Het gebruik van alle door Future Trends aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van beleggingsbeslissingen voor Opdrachtgever of klanten van Opdrachtgever, al dan niet uitgevoerd door Opdrachtgever zelf, voor eigen rekening, of door een andere partij, niet zijnde Opdrachtgever zelf, geschiedt geheel voor eigen risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van via de Producten vermelde financiële instrumenten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Beleggen neemt aanzienlijke risico’s met zich mee. Opdachtgever dient advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat hij/zij een beleggingsbesluit neemt.
2. Future Trends en/of haar medewerkers kunnen zowel zakelijk als privé op ieder moment voor eigen rekening financiële instrumenten aankopen of verkopen of posities aanhouden (zowel long als short) die al dan niet betrekking hebben op of afgeleid zijn van de in deze Voorwaarden beschreven Producten. Deze posities kunnen ook afwijken van de gepubliceerde mutaties en posities van de handelssignalen. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de Producten. De op de Producten en geleverde producten en/of diensten beschreven handelssignalen kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor de Opdrachtgever. Informatie omtrent het rendement van een financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden in theorie heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.
3. De via deze Producten vermelde waarden en prijzen omtrent een bepaald financieel instrument of onderliggende waarde betreffen altijd theoretische waarden en geven niet noodzakelijk de werkelijke waarde of beschikbare prijs weer op de betreffende markt op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. De op deze Producten vermelde waarden en prijzen houden geen rekening met de omvang van een transactie. Dit betekent dat de omvang van een bepaalde transactie kan resulteren in afwijkende waarden en prijzen.
4. Future Trends verstrekt op generlei wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging omtrent (a) geschiktheid van de via de Producten gepresenteerde beursnieuws en/of handelssignalen voor de belegger; (b) het toekomstig rendement van het beursnieuws en/of handelssignalen.
5. Future Trends heeft op geen enkele wijze (direct of indirect) invloed en betrokkenheid bij de handelssignalen van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient alle risico’s zorgvuldig af te wegen voordat zij gebruikt maakt van het beursnieuws en/of handelssignalen en zij dienen (waar nodig) onafhankelijke financiële adviseurs of juridische, boekhoudkundige, belasting- en overige adviseurs te raadplegen.

artikel 18 Regulatoire informatie.

Het geregistreerde BTW nummer van Future Trends is NL860605620B01. Het inschrijvingsnummer van Future Trends bij de Kamer van Koophandel is 76377962. Opdrachtgever kan per e-mail contact met Future Trends opnemen op het adres: info@beursflits.nl

artikel 19 Wijziging aan de Producten.

De inhoud van de Producten, waaronder het beursnieuws/het videoblog en/of de handelssignalen en de theoretische modellen/strategieën waarop het beursnieuws / het videoblog en/of de handelssignalen gebaseerd zijn, inclusief deze Voorwaarden betreffen een momentopname en kunnen door Future Trends zonder kennisgeving worden gewijzigd. Future Trends is niet verplicht verouderde informatie op de Producten te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat Opdrachtgever niet dient aan te nemen dat de inhoud van de Producten altijd actueel of bijgewerkt is, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. Opdrachtgever dient eventuele op de Producten geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en overeenkomstig deze informatie te handelen.

artikel 20 Communicatie.

Alle communicaties tussen Opdrachtgever en Future Trends kan door Future Trends worden bewaard, binnen de limieten van het toepasselijke recht. Dergelijke communicatie is eigendom van Future Trends en geldt, tenzij sprake is van een kennelijke fout, als uitsluitend bewijs van de communicatie en kan worden gebruikt als bewijsmateriaal bij eventuele geschillen.

artikel 21 Internet communicatie.

Teneinde de veiligheid van de systemen te waarborgen, medewerkers te beschermen en fraude en andere strafbare feiten op te sporen, behoudt Future Trends het recht voor, binnen de limieten gesteld door het toepasselijke recht, alle internet communicaties te monitoren, inclusief alle web- en e-mailverkeer, in en uit haar domeinen. Monitoren omvat tevens de controle op maar is niet beperkt tot: virussen en andere kwaadaardige codes, criminele activiteiten en het gebruik van inhoud dat ongeautoriseerd is en strijdig met het beleid van Future Trends.

artikel 22 Beleggingsproducten en diensten.

Via deze Producten worden geen beleggingsproducten en diensten verleend zoals bedoeld in de Nederlandse wet op het financieel toezicht of de Belgische wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

artikel 23 Overige belangrijke informatie.

1. De via de Producten opgenomen informatie en meningen vormen geen openbare aanbieding onder enige toepasselijke regelgeving of een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging voor een aanbieding tot aankoop van financiële instrumenten of enig advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten of een voorstelling van zaken dat enige beleggingsstrategie of bepaalde financieel instrument voor Opdrachtgever geschikt zijn.
2. De Producten bevatten bepaalde “toekomstgerichte verklaringen” hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals “verwachten”, “schatten”, “voorzien”, “dient”, “is van plan”, “plant”, “waarschijnlijkheid, “target”, “doel”, “oogmerk”, “zal”, “trachten”, “vooruitzicht”, “optimistisch”, “verwachtingen”, en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen.

3. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of een het beursnieuws / het videoblog en/of de handelssignalen voor haar geschikt is, gelet op haar eigen behoeften, doelstellingen, in te nemen risico’s en financiële omstandigheden. Dit geldt ook als Opdrachtgever de aan- of verkoop, laat uitvoeren door een andere partij, niet zijnde zij zelf. Vragen omtrent de geschiktheid voor haar specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Het beursnieuws / het videoblog en/of de handelssignalen zijn wellicht niet geschikt voor iedere persoon.
5. De via de Producten gepresenteerde informatie is onderworpen aan en dient te worden gelezen in samenhang met alle overige openbaar beschikbare informatie, inclusief, waar van toepassing, alle door Future Trends gepubliceerde documenten waarmee nadere informatie openbaar wordt gemaakt. Personen die op enig moment financiële instrumenten verwerven, dienen dit louter te doen op grond van hun eigen oordeel omtrent de verdiensten of de geschiktheid van het financieel instrument voor hun persoonlijke doeleinden en alleen op grond van informatie zoals is opgenomen in de openbaar toegankelijke informatie, een en ander nadat zij professioneel en overig advies hebben ingewonnen, als van toepassing of noodzakelijk, en daarbij niet zijn afgegaan op via de Producten opgenomen informatie. De informatie is niet toegesneden op enige belegger in het bijzonder en vormt geen individueel beleggingsadvies.
6. Informatie of nog te publiceren financiële informatie via de Producten en de via de Producten beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepubliceerd via de Producten. Geen rechten kunnen worden ontleend aan financiële informatie die is gepubliceerd of nog wordt gepubliceerd via de Producten, of beschikbaar is gesteld of nog beschikbaar wordt gesteld via de Producten, waaronder alle rechten ter zake van de juistheid en volledigheid van dergelijke informatie.

7.De Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden tot het doen van negatieve uitlatingen op online platforms dan wel op sociale media, die op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor de (goede naam van) Future Trends. Het is verboden om de naam Beursflits te gebruiken, zowel online als offline. BeursFlits is als een handelsnaam gekwalificeerd.

8.Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar

Art. 5 Handelsnaamwet verbiedt kort gezegd om de handelsnaam BeursFlits te voeren die voor verwarring kan zorgen. Er kan sprake zijn van directe en indirecte verwarringsgevaar:

 1. Direct verwarringsgevaar: het publiek denkt ten onrechte dat twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen van dezelfde eigenaar zijn. Het publiek kan dan twee ondernemingen niet uit elkaar houden.
 2. Indirect verwarringsgevaar: het publiek kan de ondernemingen wel uit elkaar houden, maar denkt dat deze ondernemingen economisch met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld doordat sprake is van een concern met verschillende bedrijfstakken of een tijdelijke samenwerking.
 3. Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en in dit geval is dat BeursFlits.

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt als volgt:

‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’

Goodwillinbreuk

Van handelsnaaminbreuk is niet alleen sprake bij verwarringsgevaar, maar ook bij goodwillinbreuk. Art. 6:162 BW maakt dit mogelijk.

Rechten en gevolgen bij handelsnaaminbreuk

Bij handelsnaaminbreuk heeft de rechthebbende recht, Future Trends B.V. op:

1)een verbodsvordering (art. 5 en 5a Handelsnaamwet);
2)wijzigingsverzoek (art. 6 Handelsnaamwet);
3)schadevergoeding (art. 6c Handelsnaamwet);
4)winstafdracht (art. 6:104 BW); en/of
5)vergoeding van de volledige juridische kosten (art. 1019h Rv).

Dit zijn de bekendste gevolgen van handelsnaaminbreuk. Handelen in strijd met de Handelsnaamwet is op grond van art. 7 Handelsnaamwet ook strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of zelfs een hechtenis.

 

artikel 24 Betaling en incassokosten.

1. Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst voor een Product aangaat, ontvangt zij een factuur en/of kan zij een factuur opvragen. De abonnementen en de daarbij behorende diensten gaan echter pas in nadat de betaling is ontvangen. Eventuele restitutie is niet mogelijk. Wanneer Opdrachtgever een Product aanschaft, ontvangt Opdrachtgever een factuur en/of kan zijn een factuur opvragen. Opdrachtgever krijgt toegang tot het Product nadat de betaling is ontvangen. Eventuele restitutie is niet mogelijk.
2. Betaling van een factuur dient steeds te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, op een door Future Trends aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Future Trends aangegeven. Future Trends is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één (1)% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Future Trends heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Future Trends kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Future Trends kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Future Trends verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 6. BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Future Trends echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 25 Verlenging Product.

De overeenkomst voor Producten met een looptijd wordt aangegaan voor een bepaalde duur van één (1) jaar, tenzij anders vermeld. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze schriftelijk opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De abonnementen en de daar bijbehorende diensten gaan weer in nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.

artikel 26 Afdwingbaarheid.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden omtrent gebruik en toegang tot deze Producten als on afdwingbaar wordt beschouwd tast zulks niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan en alsdan zal deze bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de on afdwingbare bepaling benadert.

artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Future Trends partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Future Trends is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Future Trends het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2020 Future Trends B.V. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina. vwww.beursflits.nl

BeursFlits Video

Dagelijkse BeursFlits live bij u thuis voor 1 euro per dag en voor slechts  € 365,- voor een heel jaar!

  Dagelijkse Beurs Video

  € 1,00 per dag

  € 365 per jaar

BeursFlits AEX Trading

Met ruim 35 jaar beurservaring weten de heren van de Beurs Flits uitstekend wanneer ze moeten in, en uitstappen in de AEX index.

  Startkapitaal €5000

  Hitratio: 90%

  Dagelijkse target:
1 a 2 AEX punten

  Per maand: € 49,95

  Per jaar: € 599

Iedere dag kijk ik online naar het youtube kanaal van beursflits met zeer veel interesse, waarin op zeer kundige en duidelijke wijze uitleg wordt gegeven aan de verwachting voor de komende dag. Deze videoblog geeft belangrijke steun in het nemen van mijn dagelijkse beslissingen.

Bram

Klant

De videoboodschappen gaan ook vaak gepaard met humor, gezonde spot, relativeringsvermogen, leuke metaforen en wat dies meer zij. Hij brengt het serieus maar ook luchtig. Chapeau en ga zeker op deze voet verder!

Ingrid

Belegger

Graag wil ik, deze voor mij dagelijkse belangrijke gids, bedanken voor zijn deskundige en heldere uiteenzettingen op de dagelijkse markten! Geef hem een fikse opslag, een aandelenpakket, een koninklijk lintje!

Thomas

Dagelijkse bezoeker

Menu