Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.beursflits.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Beursflits . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website nimmer hergebruiken.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beursflits is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beursflits.

Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar

Het is verboden om de naam Beursflits te gebruiken, zowel online als offline. BeursFlits is als een handelsnaam gekwalificeerd.

Art. 5 Handelsnaamwet verbiedt kort gezegd om de handelsnaam BeursFlits te voeren die voor verwarring kan zorgen. Er kan sprake zijn van directe en indirecte verwarringsgevaar:
  1. Direct verwarringsgevaar: het publiek denkt ten onrechte dat twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen van dezelfde eigenaar zijn. Het publiek kan dan twee ondernemingen niet uit elkaar houden.
  2. Indirect verwarringsgevaar: het publiek kan de ondernemingen wel uit elkaar houden, maar denkt dat deze ondernemingen economisch met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld doordat sprake is van een concern met verschillende bedrijfstakken of een tijdelijke samenwerking.
  3. Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en in dit geval is dat BeursFlits.

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt als volgt:

‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’

Goodwillinbreuk

Van handelsnaaminbreuk is niet alleen sprake bij verwarringsgevaar, maar ook bij goodwillinbreuk. Art. 6:162 BW maakt dit mogelijk.

Rechten en gevolgen bij handelsnaaminbreuk

Bij handelsnaaminbreuk heeft de rechthebbende recht, Future Trends B.V. op:

1)een verbodsvordering (art. 5 en 5a Handelsnaamwet);
2)wijzigingsverzoek (art. 6 Handelsnaamwet);
3)schadevergoeding (art. 6c Handelsnaamwet);
4)winstafdracht (art. 6:104 BW); en/of
5)vergoeding van de volledige juridische kosten (art. 1019h Rv).

Dit zijn de bekendste gevolgen van handelsnaaminbreuk. Handelen in strijd met de Handelsnaamwet is op grond van art. 7 Handelsnaamwet ook strafbaar. Dit kan leiden tot een boete of zelfs een hechtenis.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Beursflits te mogen claimen of te veronderstellen.

Beursflits streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beursflits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Beursflits en Beursflits.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen in het nu, en in het verleden die gemaakt worden op grond van de beursinformatie en/of handelssignalen die zij heeft verstrekt. Klanten en bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico. Bedenk ook, dat hoge rendementen ook hoge risico’s geven. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Overleg altijd met uw eigen financieel adviseur of de handelssignalen bij uw risico profiel passen.

Herroepingsrecht

Beursflits behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij beursflits geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beursflits.nl op deze pagina.

BeursFlits Video

Dagelijkse BeursFlits live bij u thuis voor 1 euro per dag en voor slechts  € 365,- voor een heel jaar!

  Dagelijkse Beurs Video

  € 1,00 per dag

  € 365 per jaar

BeursFlits AEX Trading

Met ruim 35 jaar beurservaring weten de heren van de Beurs Flits uitstekend wanneer ze moeten in, en uitstappen in de AEX index.

  Startkapitaal €5000

  Hitratio: 90%

  Dagelijkse target:
1 a 2 AEX punten

  Per maand: € 49,95

  Per jaar: € 599

Iedere dag luister ik met zeer veel interesse naar de beursflits, waarin op zeer kundige en duidelijke wijze uitleg wordt gegeven aan de verwachting voor de komende dag. Deze videoblog geeft belangrijke steun in het nemen van mijn dagelijkse beslissingen.

Bram

Klant

De videoboodschappen gaan ook vaak gepaard met humor, gezonde spot, relativeringsvermogen, leuke metaforen en wat dies meer zij. Hij brengt het serieus maar ook luchtig. Chapeau en ga zeker op deze voet verder!

Ingrid de Koning

Belegger

Graag wil ik, deze voor mij dagelijkse belangrijke gids, bedanken voor zijn deskundige en heldere uiteenzettingen op de dagelijkse markten! Geef hem een fikse opslag, een aandelenpakket, een koninklijk lintje!

Thomas Jansen

Dagelijkse bezoeker

Menu